Privacyverklaring

(voortkomend uit de AVG versie 1.0 d.d. 23-05-2018)

Praktijkgegevens

Praktijk voor fysiotherapie en manuele Therapie A.G.M. Nijmeijer

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Doel van de NAW gegevens is om in contact te komen met de patiënt van wie deze gegevens zijn.
Er worden gewone persoonsgegevens opgenomen, in verband met de volgende twee grondslagen:

  1. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een behandelovereenkomst die de patiënt met de therapeut maakt. Met andere woorden om een optimale gezondheidssituatie voor de patiënt te creëren.
  2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting om diagnostische gegevens, behandelplan en dag journaals vast te leggen om transparant voor de patient te zijn.

Gebruik van cookies op de website

De website maakt gebruik van functionele cookies voor de werking van het beheerpakket WordPress en zet cookies voor de videoweergave van YouTube. Hierdoor kan het bezoek aan onze pagina door YouTube worden gekoppeld als u bent aangemeld in YouTube. Wilt u dit niet, meld u dan voor het bezoek aan onze website af bij YouTube.

Duur van de opslag

De wettelijke termijn van de opslag van de gegevens in zowel het elektronisch patiënten dossier als het papieren dossier bedraagt 15 jaar, waaraan wij voldoen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens

De patiënt heeft te allen tijde recht op inzag van de gegevens, correctie van onjuiste gegevens of niet relevante medische gegevens, of op verwijdering van deze gegevens. De praktijk zal binnen de wettelijke termijn van 1 maand deze correctie/verwijdering uitvoeren, of in geval van overmacht de patiënt hiervan binnen een maand inlichten.

Het recht om een klacht in te dienen bij de AP

De patiënt heeft het recht bij de autoriteit persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

De elektronische gegevens worden opgeslagen in een server van de software (ABAKUS) leverancier genaamd Winbase kantoorhoudend te Haarlem. Hiermee heeft de praktijk een verwerkersovereenkomst. De software is alleen te benaderen via wachtwoorden, die bij elke individuele therapeut bekend zijn. Deze wachtwoorden zijn niet door derden te achterhalen.
Bij een datalek zal de praktijk dit melden bij de AP. De papieren dossiers worden bewaard achter een afgesloten deur, die alleen toegankelijk is voor de therapeuten en de schoonmaakster. Allen hebben een geheimhoudingsverplichting. De patiënt kan gevraagd worden om het e-mail adres beschikbaar te stellen aan qualiview. Dit om gestructureerde informatie te verzamelen over de kwaliteit van handelen van de therapeuten. De toestemming wordt bevestigd in de software van abakus en schriftelijk vastgelegd. De patiënt behoud het recht ten alle tijden deze toestemming in te trekken. Ook met qualiview heeft de praktijk een verwerkersovereenkomst afgesloten. Niet te herleiden data met betrekking op gemeten vorderingen van de individuele patiënt wordt naar de landelijke database fysiotherapie gestuurd. Dit uitsluitend na mondelinge en schriftelijk goedkeuring van de patiënt. De medische gegevens van de patiënt, kan na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt worden gedeeld met huisarts, specialist of andere voor het behandelproces relevante zorgverlener.